Main Registration

Login

Welcome Guest | RSSMonday, 2020-04-06, 1:49 PM
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » iç Anadolu Kürdleri » Konya Ankara Kürdleri » POLATLI KÜRTLERİ
POLATLI KÜRTLERİ
volongotoDate: Wednesday, 2011-03-02, 9:46 PM | Message # 1
Major general
Group: Administrators
Messages: 457
Reputation: 0
Status: Offline
POLATLI KÜRTLERİ

Polatlı, Türk-Yunan Savaşı esnasında küçük ve önemsiz bir tren istasyonuydu. Tarihte bölgenin idare merkezi Haymana'ydı. Haymana aynı zamanda geleneksel olarak bölge Kürtlerinin merkezi durumundaydı. Osmanlılar buraya çoğu kez bölge Kültlerinden yöneticiler atıyorlardı. Bu gön Haymana 5-6 bin nüfuslu küçük bir ilçe olarak kalmışken, Polatlı; Ankara-Eskişehir asfaltı, tren yolu, topçu ve füze okulu ve sanayi bölgesi ilan edil­mesi nedeni ile hızla gelişen bir merkezdir

Nüfusu 100 bine yaklaşmış durumdadır. Toplam 95 köyden 20'si Kürt köyüdür Türk köylerinin önemli bir bölümü Cumhuriyet döneminde yerleştirilmiş göçmenlerden oluşur.

Kürt köylerinin hemen tamamı Polatlı'nın güneyinde bulunur. Son yıllarda İlçe mer­kezinde de Kürt nüfus artmaya başladı. Özel­likle Haymana ve Yunak Kültlerinden de göç alınmaktadır. Kayabaşı köyü hariç diğer bütün köyler Kurmanci Kürtçesini konuşurlar. Kaya­başı ise soraniceye yakın Şeyhbizeyni (Şexzûni) ağzı iie konuşur. Şafii'de bulunurken nüfusun tamamına yakını Sünni ve Hanefidir,

Polatlı merkeze ilk toplu Kürt göçü, Kürt kökenli olan ilçe belediye başkanı rahmetli sayın Hacıkadir Özalp zamanında olmuştur. Hacskadir ÖzaSp, Uzunbeyli köyünün sayılı alle-lerindendi. 1996 başlannda vefat etti. Allah toprağını bol etsin. Yerleştirilenler Haymananın Şeyhbizeyni (Şöxzûni) Kürtleriydi. Oturduktan mahalleye Esentepe adı verildi. Halen Polatlı merkezde toplam 32 bin seçmenin 12 binin Kürt olduğundan yo!a çıkılırsa, nüfusun en az 1/3'nün Kürt olduğu varsayılabilir. (Burada resmi rakam maalesef veremiyoruz.) Bu sayıda size Polatlı'nın Kürt köylerinin Kürtçe isimlerini, mensubu oiduklan aşireti ve değiştirilmiş Tür­kçe isimlerini bir tabela ile vereceğiz, lleriki sayılarda da tek tek köylerin yapısını analiz etmek istiyoruz.

Burada siz değerli Bîmebûn okurlanndan çok önemli bir beklentim var. Lütfen köyleri­nizle ilgili tüm bilgileri bize yazılı olarak ula­ştırınız. 8u bilgiler; köyün Kürtçe adı, nüfusu, hangi aşiretten olduğu, geldiği tahmin edilen yöre ve tarih, en çok ilişkide olduğu aşiret, inanç biçimi, konuştuğu şive ve lehçe'ye ait özellikler (örnekleri ile birlikte), köyün kurucu aileleri, sonradan aldığı göç, verdiği göç, yük­sek okulda okuyan veya bitirmişlerin sayısı, Kürtçe konuşma oranı gibi konulan içermelidir.

Coğrafik, tarihi ve kültürel olarak bir bütünlük arzeden Orta Anadolu Kürtleri cum­huriyet döneminde idari tedbirler ve dıştan gelen göçle farklı merkezlere bağlanarak bölünmeye çalışıldı. Polatlı'ya, Cihanbeyli'ye bağlı köylerin çoğunun Cumhuriyet öncesinde Haymanaya bağlı olduğu gerçeği buna somut bir örnek olarak verilebilir. Kınm, Bulgaristan, Bosna, Yunanistan ve Orta Asya'dan gelen göçmenlerle, etnik yapı değiştirilmeye çalışıldı.

Gelenler Kürt köylerine yerleştirildikleri gibi Devletçe çok iyi desteklenen köylerde kuruldu. Bütün bunlara rağmen 75 yıldır van! mak istenen sonuç; hiçte istedikleri gibi olma­dı. Kürt köylerine yerleştirilenler 3-5 yıl sonra köyleri terk ettiler

Kalanlarda Kürtçe öğrenip uyum sağla­dılar. İstisnalar tabiiki oldu. Fakat pek az. Örnek vermek

Attachments: 6017994.jpg(11.0 Kb)
 
volongotoDate: Wednesday, 2011-03-02, 9:46 PM | Message # 2
Major general
Group: Administrators
Messages: 457
Reputation: 0
Status: Offline
gerekirse: Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Küçükhasan köyü Törkleşti. Bunlar Can-beg Kürtleriydi. Son on yılda TV'nin, dışa açıl­manın, şehirlileşmenin verdiği etkiyle fiirkçe-nin köylerdeki etkisi hayli arttı. Ama buna paralel oîarakda Kürt kimliğini sahiplenmede kuvvetlendi. Kasım '95 seçimlerinde EBÖB adına HADEP'e verilen oylar Kürt kimliğine sahip çıkmanın somut bir göstergesiydi. Bu durum gelecekte azalmayacak, tersine daha da güçlenerek devam edecektir. Bunun ideolo­jik, politik nedenleri olmakla birlikte esasen globalleşmeyle ilgisi var. Dünya küçüldü. Orta Anadolulu Kürt, İranlı, Iraklı, Suriyeli, Diyar­bakırlı, Kazakistanlı, Horasanlı Kürtle tanıştı.

Zaten nesiller boyunca, Ben kimim ? Ne­reden geldim ? Hangi aşirettenim ? sorgula­ması yapılıyordu. Şimdi bunun yanıtını buldular. Bîmebûn'da işte bunun yazıya dökülmüş bel­gesidir. El ve güç bitliği ile tarihe önemli eserlerbırakabiliriz. Bölge Kürdü artık şunu sorguia-yabiliyor, taiep ediyor, istiyor:

Türkçenin yanışına Kürtçe'yle de temei eğitim,

Bölgenin kalıcı unsuru, yerlisi olduğunu, 2 müyona yaklaşan nüfusu, güçlü ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile en azından, bir kaç yüz bin nüfuslu Kıbrıs, Batı Trakya, Bulgaristan ve Kerkük Türk'ü kadar hakka sahip olması gerektiğini,

Bu Cumhuriyetin kurulmasında yuka­rıda bahsedilen unsurlarla karşılaştı nîamaya-cak kadar emeği olduğunu da biliyor.

Sakarya Savaşı'mn Doğu Cephesi Kürt köyleriydi. Bu köylerden kaybı olmayan yoktur. Hem malı hemde canıyla bu savaşta yerini almıştır. Ama maalesef Banşta en tabii haklan unutulmuş, inkar edilmiş yok edilmeye çalışıl­mıştır. Bölge kültürünün korunması ve gelişti­rilmesi için bizleri tarihi görevler bekliyor.

Önümüzde yüz yıllardır biriktirdiğimiz, ihmal ettiğimiz bir iş var Ve bunu bizden başka yapacak kimse yok.

Haydi vazife başına!

Rastgele!

POLATLI KÜRTLERİ 2

Birnebûn'un ilk sayı­sında Polatlı kürtleri ile ilgi genel bilgi vermiş ve bunun kafi gelece­ğini düşünmüştük. Ne var ki gelen istek , uyarı ve kritikler bunun okuyucuyu tatmin et­mediğini gösterdi. Yüzyılların verdiği suskunluk ve ilk olmanın verdiği heyecanla olacakki, insanlarımız- abart­mış olmayayım - , neredeyse köylerindeki her taşın adımda belirtmemizi istiyorlar. Kuş­kusuz bu olumlu bir istek ola­rak algılanmalıdır. En azından ben öyle düşünüyorum. Dile­ğim bu tür düşüncelerinizi, isteklerinizi bize yazılı olarak göndermenizdir. Polatlı Kürt­lerinin genel durumları ile ilgili bazı temel tespitlerde bulunmanın yanı sıra, dil, ta­rih ve inanç dünyaîarıyla ilgili bazı bilgiler de vermeye çalı­şacağım. Ayrıca Kürt Ana Yerleşim Bölgesi ile olan bazı ilginç ve önemli ortak yanla­rımda anlatacağım. Bu bilgiler geçmişimize bir nebze de olsa ışık tutmaya yardımcı olabilecektir.

Polatlı Merkez ilçe ve köylerinin nüfusunun yaklaşık 1/3'ü Kürt'tür . İlçe'de Kürtler bazı resmi kurumlarda önemli yönetici konumundalar. Hububat borsası, nakliyatçılık, Ankara-Polatlı otobüs taşımacılığı Kürtlerin elindedirİlçe'de çok sayıda doktor, diş hekimi, avukat, esnaf özellikle de pazarcı esnafı Kürt'tür. Kalıcı bir belge olacağı düşü­nülerek aslında bunları ismende vermek isterdik, ama bilinen nedenlerle bunu yapamıyoruz.

 
volongotoDate: Wednesday, 2011-03-02, 9:46 PM | Message # 3
Major general
Group: Administrators
Messages: 457
Reputation: 0
Status: Offline
Yüksekokul öğrencisi veya mezunu Kürtlerin sayısıda, her köy için yaklaşık 30-50 hesaplanırsa, 600-1000 gibi birrakama ulaşıyor ki; bu nüfuslarına oranla oldukça yüksek bir düzeydedir. Bu sayıya ilçe dışından buraya yerleşen kürtleride katmak gerekir.

Bölgedeki en büyük D.Ü.Ç.Merinden birisi Kürt köylerinin tanı ortasında, en verimli topraklanıl üzerinde kurulmuş ve kuruluşundan beri de zararına işletil­mektedir. Oysa bölgede 40-50 yaş gru-buda dahil herkes topraksızdır ve bu nedenle dışa göç sürekli hale gelmiştir.

Polathda, Milli - Mikaili, Zırki, Terik?" Şexzinin) aşiretlerinin köyleri mevcut . Canbeg ve Şexzinilerin dışındaki aşiretlerin orta Anadokıya çok az, bir kaç kon'Silk (çadır) göçler halinde Kür-distan'dan kopup geldikleri veya bura­lara ulaştıkları görülür.

Milli, Zırki, Teriki, Ruta(3) gibi aşiret­lerin tarihte ve günümüzde Kurdistan'da etkin hanedanlıklar, beylikler kurdukları bilinir. Bu durum bunların Orta Anado-ludaki uzantılarının, mensuplarının hakkında bazı özelliklen belirtmeyi daha d; ilginç kılıyor.

Bu aşiretlerin lehçe, inanç ve geçmişt< ve günümüzde yaşadığı yerleri belirtme! göçün nereden? nasıl? ne zaman? geldi ğine ıştk tutabilir.

GAWESTİ NEDİR? KİMDİR?

Muhtelif aşiretler anlamını tam olara! bilmeden, ,,Em Gawesti ne" derler Bununla göçün nedenini açıklama} isterler. Yani öküzlerinin yorulduğunu b< nedenle geriye dönemediklerini söylerle

Bu hikayeninin aynısına tesadüfen Z Gökalp'ın Kürt Aşiret/eri Hakkına, Sosyolojik İncelemeler - Sosyal Yayınlat isimli kitabında da rastlıyoruz.

Buna göre; Vaktiyle göçebe aşiretle kışın Diyarbakır'a iner, yazın Bingöl yay lalarına çıkarlarmış. Her nedense zamanl: yayladakiler yaylada, ovadakiler isi ovada kalmışlar ve aralarındaki ilişk kopmuş. Viranşehir Millileri bu hatıray isimlerinde de taşıyorlar ve Milliler oluşturan esas yediboya Gamırt diyor lar. Güya yüklerini nakleden öküzier öldüğü için artık yaylaya çıkmamışla: Yaylada kalanlarda yorulup kaldığında: orada kalmışlar ve bu nedenle onlar; Gawesti demiş.

Orta Anadoiu Kürtlerinin bu anlatım dan bihaber bunun sadece Gawest versiyonunu bilmeleri ve anlatmalar ilginç. Gamırî adına ise bölge de hiı rastlamadım.

Canbegler dışındaki aşiretler günü müzde de Urfa, Diyarbakır, Mardiı yöresinde yerleşiktirler.

Mılli-Mikailîler Mikaila (İnler köyünde yerleşik durumdalar. Geneldi kendilerine Mikailî dedikleri gib kendilerine Mıiii diyenleride mevcuttu! Rutahlar) onlara Xıdıra derler.

Köylerinin kuruluşu 1700'îi yıllardır.(13ak ckscki resimler) Daha önceleı Çankm-İlgaz dağlarına yaylaya çıktık larmı anlatırlar. Yedi dede öncesini ania tamazlar. Sadece Viranşehir'den geldi lerini iyi bilirler.

C. Türkay'ın Osmanlı İmparator­luğunda Oymak, Aşiretler ve Cemaatlerin Yerleşim Yerleri adlı eserinde MıkaiSi-îerin Ankara Sancağı, Haymana, Ren­gin, Adana, Çerkeş, Millilerin ise; Çorum - Mecitözü, Amasya Kürt Sancağı, Hamit Sancağı, Kırşehir ve Sivas'ta yerleşik olduğu beiirtiiir.

Günümüzde Mikailîierin yerleşik olduğu yerler: Irak - İran smm boyunca büyük bir Kürt Boyu olan Gafların bir kolu olarak Ağrı-Doğubeyazıt'da Zen~ gesu denilen bölgede 40' tan fazla köyleri mevcut.

Polatlı Mikailîlerinin

 
volongotoDate: Wednesday, 2011-03-02, 9:46 PM | Message # 4
Major general
Group: Administrators
Messages: 457
Reputation: 0
Status: Offline
Ağrıdan hiç bahsetmemeleri, dikkat çekicidir.

Günümüzde Viranşehir'de Mıkaililere rastlayamadığımızı önemle belirtmek isterim.

Mıkaililerle Ruta, Terıki, Zırki, Bazıki ve Almana'lar arasında çok eskiye daya­nan akrabalıklar mevcut. Hatta Ruta köyleri Mıkaili olduklarını da iddia eder­ler. Rutalar günümüzde Mardin-Derik, Terıkiler Karacadağ-Diyarbakır, Şexzini-lerDiyarbakır, Erzurum, Bayburt, Adapa­zarı, Samsun-Bafra, Dağlık Karabağ'm {A/erbeycan-Ermc-nistan savaşma neden olun Bölge. Tisrihtc 12 Yüzyılda Şcddadi-Kürt Ocvlclfda burada kurulmuştu.) Laçin ve Kelbecer şehirlerinde İrak Kürdistamnda Kerkük civarlarında, Zırkîler Erzurum - Muş, Bazıkiler Urfa - Suruç yöresinde yerleşik durumdalar.

Cnnbegçûn Sivas-Divriği, Çorum ve Dersim'de yerleşik olduğunda belirtelim. Bazıkilerden bahsedipte Kürt Remzi den bahsetmemek tabii ki olmaz. Bazıka köyü Mıkaila'ya 10 km mesafede Hay­mana'ya bağlıdır.

Kürt Remzi veya kürtler arasından söylenen formuyla Remzi ve Fili Kıno. 70'li yıllarda meşhur olan bölgesel bir halk ozanıdır. Yöresel türkülerin yayıl­ması ve tanıtılmasında önemli bir rolü olmuştur. 12 Eylül'den sonra kürtçe türkü söylüyor diye epey baskı görmüş, bunlardan kurtulmak için Bursa'ya taşınmış, orada bir süre hammaliık yapmıştır. Şimdiyse politik mülteci ola­rak Almanya'ya sığınmak zorunda kal­mıştır. Umarım onun gibi kültürü-müzün canlı bir tanığına gereken değer veri

 
Forum » iç Anadolu Kürdleri » Konya Ankara Kürdleri » POLATLI KÜRTLERİ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright MyCorp © 2020